Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
DE PAPIERKLEM LIKEABLE STATIONERY., VERSIE 2013, B2B en B2C.

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Overeenkomst
Artikel 4 – Prijs
Artikel 5- Verzending en levering
Artikel 6 – Montage
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9 – Herroepingrecht consumentkoper
Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 11 – Uitsluiting van herroeping
Artikel 12 – Onderzoeksplicht, -recht en klacht
Artikel 13 – Conformiteit en garantie
Artikel 14 – (Intellectueel) eigendomsrecht en private label
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: de eenmanszaak Papierklem Likeable Stationery, Eekhorstweg 35, 7942 KC Meppel,
telefoonnummer 0031-522292498, mailadres: sales@papierklem.nl , KvK-nummer 04084358, BTWidentificatienummer NL 1707.27.439.B01, Bank NL75ABNA0517946521, hierna tevens: “Papierklem”
(Consument)koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst (op afstand) aangaat met Papierklem;
(Ondernemer)koper: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon die uit hoofde van beroep of bedrijf een
overeenkomst (op afstand) sluit met Papierklem;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Papierklem
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consumentkoper en De Papierklem gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumentkoper gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consumentkoper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen in staat stelt om informatie die persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk schriftelijk, dan wel digitaal aanbod vanuit Papierklem en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen partijen.
2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden
bij Papierklem zijn in te zien en zij op verzoek van de consumentkoper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consumentkoper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consumentkoper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consumentkoper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 – Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Papierklem de digitale dan wel schriftelijke bestelling van koper accepteert.
2. Indien de consumentkoper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Papierklem onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Papierklem passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt De Papierklem voor een veilige web-omgeving. Indien de consumentkoper elektronisch kan betalen, zal Papierklem daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Papierklem kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Papierklem op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Papierklem gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Papierklem zal bij het product of dienst aan de consumentkoper de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de Papierklem waar de consumentkoper met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consumentkoper van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

Artikel 4 – Prijs
1. De minimale orderwaarde beloopt een bedrag ad € 15,– ex BTW zonder bijkomende kosten.
2. De prijs en eventuele kostenramingen zijn naar gelang de hoedanigheid van afnemer in- dan wel exclusief BTW, maar exclusief bijkomende kosten waaronder begrepen: transportkosten, verzekeringen, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. De leverancier is gerechtigd elke met de (ondernemer)koper overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen van: de kosten van materialen, verzendkosten, lonen, distributiekosten, werkgeverslasten sociale verzekeringen, de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, overheidsheffingen (of de invoer van nieuwe overheidsheffingen) op grondstoffen en/of energie en veranderingen in de Nederlandse notering van vreemde valuta.

Artikel 5 – Verzending en levering
1. Verzendkosten bij levering in Nederland € 5,50, België € 6,99, Duitsland € 9,50, Groot Brittannië 17,50 vanaf € 200,– geen verzendkosten, tenzij anders overeengekomen (bedragen excl btw.).
2. De door Papierklem opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De Papierklem is dienaangaande eerst in verzuim nadat de ondernemerkoper haar in gebreke heeft gesteld.
3. Enige levering welke later geschiedt dan is overeengekomen, schort de betalingsverplichting aan de zijde van
koper niet op.
4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consumentkoper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consumentkoper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Papierklem het bedrag dat de con-sumentkoper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Levering vindt plaats af magazijn. Het risico van enig product gaat op ondernemerkoper over op het moment van levering.

Artikel 6 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum.
2. Wanneer voor vooruitbetaling is gekozen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Papierklem te melden.
4. In geval van wanbetaling van de koper heeft Papierklem behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Hetgeen hieromtrent gesteld in deze voorwaarden geldt als zodanig kenbaar gemaakt.
5. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de ondernemerkoper van rechtswege in verzuim. De consumentkoper zal alsdan in gebreke worden gesteld waardoor verzuim ontstaat. De koper wordt na verzuim de wettelijke (handels)rente verschuldigd per maand of evenredig deel van een maand.
6. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van Rapport Voorwerk II
voor de ondernemerkoper en de regeling geldende in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten 2012 voor de consumentkoper.
7. Wanneer het een consumentkoper betreft zal middels een herinneringssommatie nog eenmaal een termijn van veertien dagen voor betaling worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen heeft voldaan dat op grond van enige overeenkomst met Papierklem aan deze of aan aanverwante derden verschuldigd is. Hieronder vallen
tevens de wettelijke (handels)rente, alsmede de verschuldigd geworden buitengerechtelijke incassokosten.
2. Producten worden geacht niet te zijn betaald, totdat koper de betaling ervan heeft aangetoond.
3. Koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van Papierklem aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in onderstaand lid desverlangd aan deze terug te geven. De kosten welke gepaard gaan met het retourneren zijn voor rekening van de koper.
4. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper slechts toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van
betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
5. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Papierklem veilig te stellen.
6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om Papierklem daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Koper dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Papierklem ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Papierklem
gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt koper zich er jegens Papierklem bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
8. Voor het geval Papierklem het in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Papierklem en door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Papierklem zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 – Herroepingrecht consumentkoper
1. Bij de aankoop van producten heeft de consumentkoper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het
product door de consumentkoper of een vooraf door de consumentkoper aangewezen en aan Papierklem bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consumentkoper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of consumentkoper het product wenst te behouden. Indien consumentkoper van het herroepingrecht gebruik maakt, zal het
product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Papierklem worden geretourneerd, conform de door de Papierklem verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Voor ondernemerkoper is het herroepingrecht, het recht op opschorting en op verrekening uitgesloten.

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consumentkoper gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consumentkoper een bedrag betaald heeft, zal Papierklem dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingrecht
1. Papierklem sluit het herroepingrecht van de consumentkoper uit voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien Papierklem dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Hetgeen hieromtrent in deze voorwaarden staat omschreven wordt beschouwd als dusdanig vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingrecht geldt voor producten:
a. die door Papierklem tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consumentkoper;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Papierklem geen invloed heeft.
e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consumentkoper de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 11 – Onderzoeksplicht-, recht en klachten
1. De koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
2. Indien voor de complete zending wordt getekend, gaat Papierklem er vanuit dat de levering compleet is geweest, behoudens te leveren bewijs van het tegendeel.
3. Eventuele zichtbare gebreken dienen door de ondernemerkoper binnen drie (3) dagen, dan wel binnen redelijke termijn door consumentenkoper na levering schriftelijk aan Papierklem te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct, doch in ieder geval uiterlijk binnen drie (3) dagen, dan wel binnen redelijke termijn na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Papierklem te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Papierklem in staat is adequaat te reageren.
4. De koper dient Papierklem in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
5. Bij een geschil tussen koper en Papierklem kan de klacht worden onderzocht door een onafhankelijke derde. De bijbehorende verzend- en onderzoekskosten komen in geval van een ondernemerkoper ten laste van deze.
6. Mocht in dat geval na onderzoek blijken dat Papierklem de zaak foutief heeft behandeld, dan worden bovengenoemde verzend- en onderzoekskosten aan ondernemerkoper vergoed.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
Papierklem de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van
Papierklem, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel
vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan Papierklem te retourneren en de eigendom daarover aan Papierklem te verschaffen, tenzij Papierklem anders aangeeft.

Artikel 12 – Conformiteit en Garantie
1. De door Papierklem te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Papierklem kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.
3. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie van de producent. Papierklem draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele kleine verschillen in maatvoering van een product.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud
daaraan door de koper en / of door derden. Daarnaast vervalt de garantie wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Papierklem, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
5. Bij garantiewerkzaamheden is Papierklem gerechtigd de kosten van reizen, verblijf, transport en testen door te berekenen aan de ondernemerkoper.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Papierklem daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.
7. Na verloop van de (wettelijke) garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,
inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.
8. Het indienen van een klacht ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover Papierklem.
9. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een consumentkoper tegenover Papierklem kan doen gelden op grond van de wet.

Artikel 13. (Intellectueel) eigendomsrecht en private label
1. Papierklem geeft geen garantie dat er met de aan koper verkochte producten geen enkel intellectueel eigendomsrecht wordt geschonden en biedt geen vrijwaring tegen enige aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
2. Hetgeen in lid 1 omschreven geldt ook voor producten die geheel of gedeeltelijk conform
specificaties/tekeningen/foto´s/teksten van de koper zijn of moeten worden vervaardigd, alsmede schendingen van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label/merk(teken) en/of de van koper afkomstige monsters bij private label producten.
3. Koper garandeert dat hij gerechtigd is het label/merk(teken) alsmede de van hem afkomstige monsters en/of tekeningen en/of teksten, waarvan de private label producten moet worden voorzien te gebruiken en vrijwaart Papierklem tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label/merk(teken), alsmede de van hem afkomstige monsters en/of tekeningen.
4. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke samenhangen met de producten welke door Papierklem worden vervaardigd onder haar eigen private label blijven in eigendom van Papierklem, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
5. Indien koper in strijd met deze bepaling handelt zal deze zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist een dadelijk opeisbare boete verbeuren aan Papierklem ten belope van een bedrag ad € 1.000,– per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat de overige rechten van het Papierklem – waaronder die op schadevergoeding – onverlet.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Voor schade die direct voortvloeit uit de door Papierklem verkochte en geleverde zaken of diensten, is Papierklem – behoudens bewezen opzet of grove schuld – slechts aansprakelijk tot maximaal de netto factuurwaarde van de factuur uit hoofde waarvan deze zaken zijn geleverd.
2. Voor schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde winst en/of stagnatieschade die een indirect gevolg is van de door De Papierklem geleverde zaken is Papierklem – behoudens bewezen opzet of grove schuld – slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Papierklem ter zake van deze schade uitkeert.
3. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een consumentkoper tegenover Papierklem kan doen gelden op grond van de wet.

Artikel 15 – Vrijwaring
De koper verliest diens rechten jegens Papierklem en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Papierklem tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van
Papierklem strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde c.q. bewerkte zaken;
B. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de koper aan Papierklem;
C. voormelde schade is ontstaan doordat de koper zelf of een derde onderhoud of pogingen daartoe aan de zaken heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Papierklem;
D. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de koper aan Papierklem zijn verschaft en/of voorgeschreven;
E. voormelde schade is ontstaan door het middels koper aangeleverde onrechtmatige gebruik van materiaal waarvan het intellectuele eigendom niet bij koper is gelegen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten gesloten door of met Papierklem is Nederlands recht van toepassing.
2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Papierklem, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.